album

BubbleShare: Share photos - Craft Ideas

dimarts, 12 de maig de 2009

Exercici: La M i la N

co_fiar..................pa_flet.................e_filar.................i_fermeria a_fibi....................si_fonia...............à_fora.................i_flar trio_f....................co_fessar.............i_finit..................è_fasi i_fern...................ni_fa....................xa_frè..................sa_faina a_fitrió................co_firmar............tru_fo .................circu_ferència

dilluns, 11 de maig de 2009

Respostes:

confiar..................pamflet.................enfilar.................infermeria
amfibi....................simfonia...............àmfora.................inflar
triomf....................confessar.............infinit..................èmfasi
infern...................nimfa....................xamfrà..................samfaina
amfitrió................confirmar............trumfo .................
circumferència

dijous, 7 de maig de 2009

La M i la N

M/N

M
Escrivim m davant de b, p, m:
Campana, commoure, empipar, Gemma, ombra, rambla... Són excepcions els compostos com: benparlat, enmig, granment, tanmateix...

Escrivim m davant de f:
Amfibi, amfiteatre, àmfora, circumferència, èmfasi, nimfa, pamflet, paranimf, samfaina, simfonia , triomf , trumf , xamfrà...Són excepcions de grups començats en:
-Con-:Confecció,confèrencia,confessar,conflicte,confluència
-En-:enfadar,enfeinat,enfilar,enfocar,enfonsar...
-In -: infermer,infern,infidel,infinit,inflamar,inflar,influència,informe...

N
Escrivim n davant de v:
Canvi,conveni,convocar,enveja,invent,Són excepcions:circumval·lació,travia,triumvir...